Sep 20, 2014 Lake Geneva,
Saturday
Lake Geneva Alzheimer's Walk - Library Park