Sep 19, 2015 Lake Geneva,
Saturday
Lake Geneva Alzheimer's Walk - Library Park